Translate-to-Czech

Ing. Petr Bajer - anglicko-české
odborné i obecné překlady


English

Dočasný chrup

Na levé straně je ukázka originálního textu hesla z anglické verze encyklopedie Wikipedia (viz en.wikipedia.org/wiki/Deciduous_teeth), na straně pravé pak můj překlad. Odpovídající české heslo jsem tímto překladem založil v české verzi encyklopedie, do té doby obdobné heslo v češtině neexistovalo. Protože je Wikipedie otevřená encyklopedie, kterou může kdokoli upravovat, současné znění jak anglického, tak českého hesla přímo na Wikipedii se bude od této ukázky pravděpodobně lišit.

Deciduous teeth

Dočasný chrup

Deciduous teeth, otherwise known as milk teeth, baby teeth, temporary teeth and now more commonly primary teeth, are the first set of teeth in the growth development of humans and other diphyodont mammals. They develop during the embryonic stage of development and erupt—that is, they become visible in the mouth—during infancy. They are usually lost and replaced by permanent teeth, but in the absence of permanent replacements, they can remain functional for many years.

Dočasný chrup, také označovaný jako mléčné zuby, dětské zuby, nebo obecně první zuby, je první sadou zubů v růstovém vývoji člověka a dalších difyodontních savců. Vyvíjí se během embryonálního stadia vývoje a prořezává se — tedy začíná být vidět v ústech — během kojeneckého věku. Většinou postupně vypadá a je nahrazen stálým chrupem, ale pokud stálý chrup chybí, může dočasný chrup zůstat funkční po mnoho let.

Primary dentition stage

Fáze dočasného chrupu

Primary teeth start to form during the embryo phase of pregnancy. The development of primary teeth starts at the sixth week of tooth development as the dental lamina. This process starts at the midline and then spreads back into the posterior region. By the time the embryo is eight weeks old, there are ten buds on the upper and lower arches that will eventually become the primary (deciduous) dentition. These teeth will continue to form until they erupt in the mouth. In the primary dentition there are a total of twenty teeth: five per quadrant and ten per arch. The eruption of these teeth ("teething") begins at the age of six months and continues until twenty-five to thirty-three months of age during the primary dentition period. Usually, the first teeth seen in the mouth are the mandibular centrals and the last are the maxillary second molars.

Dočasné zuby se začínají formovat během embryonální fáze těhotenství. Vývoj dočasných zubů začíná v šestém týdnu vývoje zubní ploténkou. Tento proces začíná ve střední čáře a rozšiřuje se do zadní oblasti. Když embryo dosáhne věku osmi týdnů, nachází se již na horním a dolním oblouku po deseti pupenech, ze kterých se později stanou dočasné zuby. Tyto zuby pokračují v růstu, dokud se neprořežou v ústech. V dočasném chrupu se nachází celkem dvacet zubů: pět na kvadrant a deset na jeden zubní oblouk. Prořezávání neboli erupce těchto zubů začíná ve věku šesti měsíců a pokračuje během období dočasného chrupu až do věku 25-36 měsíců. Jako první se obvykle v ústech objeví dolní střední řezáky a jako poslední horní druhé stoličky.

The primary dentition is made up of central incisors, lateral incisors, canines, first molars, and secondary molars; there is one in each quadrant, making a total of four of each tooth. All of these are gradually replaced with a permanent counterpart except for the primary first and second molars; they are replaced by premolars. These are designated in the Universal Tooth Designation System by the capital letters A through T. The replacement of primary teeth begins around age six, when the permanent teeth start to appear in the mouth, resulting in mixed dentition. The erupting permanent teeth cause root resorption, where the permanent teeth push on the roots of the primary teeth, causing the roots to be dissolved by odontoclasts (as well as surrounding alveolar bone by osteoclasts) and become absorbed by the forming permanent teeth. The process of shedding primary teeth and their replacement by permanent teeth is called exfoliation. This may last from age six to age twelve. By age twelve there usually are only permanent teeth remaining.

Dočasný chrup se skládá ze středního řezáku, postranního řezáku, špičáku, první stoličky a druhé stoličky, po jednom v každém kvadrantu, takže každý tento zub se nachází v ústech celkem čtyřikrát. Všechny dočasné zuby jsou postupně nahrazeny svými protějšky ze stálého chrupu, s výjimkou první a druhé stoličky, které jsou nahrazeny třenovými zuby. V tzv. univerzálním systému označování zubů, používaném v USA, se dočasné zuby označují velkými písmeny A až T. Výměna dočasných zubů začíná kolem šestého roku věku, kdy se v ústech začínají objevovat stálé zuby a nastává období smíšeného chrupu. Prořezávající se stálé zuby vyvolávají resorpci kořenů, při které stálé zuby tlačí na kořeny dočasných zubů, ty jsou rozpouštěny odontoklasty (a okolní alveolární kost osteoklasty), a nakonec vstřebávány tvořícími se stálými zuby. Proces vypadávání dočasných zubů a jejich nahrazení stálými zuby se nazývá exfoliace a může trvat od šesti do dvanácti let věku. Ve dvanácti letech už má dítě obvykle pouze stálé zuby.

Teething age of primary teeth:

Věk prořezávání dočasných zubů:

Role

Funkce

Primary teeth are considered essential in the development of the oral cavity by dental researchers and dental professionals. The permanent teeth replacements develop from the same tooth germs as the primary teeth, which provide guides for permanent teeth eruptions. Also the muscles of the jaw and the formation of the jaw bones depend on the primary teeth to maintain proper spacing for permanent teeth. The roots of primary teeth provide an opening for the permanent teeth to erupt. The primary teeth are also needed for proper development of a child's speech and chewing of food.

Dočasné zuby jsou odborníky i výzkumnými pracovníky v oboru stomatologie považovány za nezbytné pro vývoj ústní dutiny. Dočasné zuby se vyvíjejí ze stejných zubních zárodků jako zuby stálé a vytvářejí dráhy pro prořezávání stálých zubů. Také čelistní svaly a čelistní kosti potřebují pro své formování dočasné zuby, aby dokázaly udržet správné rozestupy pro stálé zuby. Kořeny dočasných zubů vytvářejí otvory pro prořezání stálých zubů. Dočasné zuby jsou také nutné pro správný vývoj řeči a žvýkání potravy.

Cultural traditions

Kulturní tradice

In almost all European languages the primary teeth are called "milk teeth". In the United States, the term "baby teeth" is common. In some Asian countries they are referred to as "fall teeth" since they will eventually fall out.

V téměř všech evropských jazycích se dočasným zubům říká "mléčné zuby". Ve Spojených státech je běžný termín "dětské zuby". V některých asijských zemích se jim také říká "padavé zuby", protože dětem nakonec vypadnou.

Various cultures have customs relating to the loss of deciduous teeth. In English-speaking countries, the tooth fairy is a popular childhood fiction that a fairy rewards children when their baby teeth fall out. Children typically place a tooth under their pillow at night. The fairy is said to take the tooth and replace it with money or small gifts while they sleep. In some places in Australia, Sweden and Norway, the children put the tooth in a glass of water. In medieval Scandinavia there was a similar tradition, surviving to the present day in Iceland, of tannfé ('tooth-money'), a gift to a child when it cuts its first tooth.

Různé kultury mají různé zvyky vztahující se ke ztrátě dočasných zubů. V anglicky mluvících zemích je oblíbenou fiktivní postavou zoubková víla, která odměňuje děti za to, že jim vypadne mléčný zoubek. Děti obvykle schovávají zoubek pod polštář, když jdou v noci spát. Když usnou, má si pro zoubek přijít víla a vyměnit ho za penízek nebo malý dárek. Na některých místech v Austrálii, Švédsku a Norsku dávají děti zoubek do sklenice s vodou. Podobná tradice, která přežila dodnes na Islandu, byla i ve středověké Skandinávii - tzv. tannfé ('zoubkové peníze'), což je dárek pro dítě za to, že si vytrhne první zub.

Other traditions are associated with mice or other rodents because of their sharp, everlasting teeth. The character Ratón Pérez appears in the tale of The Vain Little Mouse. A Ratoncito Pérez was used by Colgate in marketing toothpaste in Venezuela and Spain. In Italy, the Tooth Fairy (Fatina) is also often replaced by a small mouse (topino). In France and in French-speaking Belgium, this character is called la petite souris ("The Little Mouse"). From parts of lowland Scotland comes a tradition similar to the fairy mouse: a white fairy rat who purchases the teeth with coins.

Jiné tradice se týkají myší nebo jiných hlodavců kvůli jejich ostrým, neustále dorůstající zubům. V pohádce Domýšlivá myška se objevuje postava Ratoncito neboli Ratón Pérez (Myš Pérez), kterou využila i firma Colgate pro propagaci svých zubních past ve Venezuele a ve Španělsku. V Itálii zoubkovou vílu (Fatina) také často nahrazuje malá myška (topino). Ve Francii a ve francouzsky mluvících částech Belgie se tato postava nazývá la petite souris ("malá myška"). Ze skotských nížin pochází tradice podobná myší víle: bílá krysí víla, která za mince kupuje zoubky.

Several traditions concern throwing the shed teeth. In Turkey, Cyprus, Mexico, and Greece, children traditionally throw their fallen "milk teeth" onto the roof of their house while making a wish. Similarly, in some Asian countries, such as India, Korea, Nepal, Philippines, and the Vietnam, when a child loses a tooth, the usual custom is that he or she should throw it onto the roof if it came from the lower jaw, or into the space beneath the floor if it came from the upper jaw. While doing this, the child shouts a request for the tooth to be replaced with the tooth of a mouse. This tradition is based on the fact that the teeth of mice grow for their entire lives, a characteristic of all rodents.

Několik tradic se týká házení vypadlých zubů. V Turecku, Kypru, Mexiku a Řecku děti tradičně hází své vypadlé "mléčné zuby" na střechu svého domu a přitom si přejí přání. Podobně je tomu i v některých asijských zemích, jako jsou například Indie, Korea, Nepál, Filipíny a Vietnam. Když tam dítěti vypadne zub, je obvyklým zvykem hodit ho na střechu, pokud vypadl z dolní čelisti, nebo pod podlahu, pokud vypadl z horní čelisti. Přitom dítě volá přání, aby mu vypadlý zub nahradil myší zoubek. Tato tradice je založena na tom, že myším zuby dorůstají po celý jejich život, což je jedna z charakteristik všech hlodavců.

In Japan, a different variation calls for lost upper teeth to be thrown straight down to the ground and lower teeth straight up into the air; the idea is that incoming teeth will grow in straight. Some parts of China follow a similar tradition by throwing the teeth from the lower jaw onto the roof and burying the teeth from the upper jaw underground, as a symbol of urging the permanent teeth to grow faster towards the right direction.

V Japonsku má být podle jiné varianty tradice vypadlý horní zub hozen přímo dolů na zem a dolní zub vyhozen přímo nahoru do vzduchu, aby nový zub narostl rovně. V některých částech Číny dodržují podobnou tradici, kdy házejí zuby z dolní čelisti na střechu a zuby z horní čelisti zahrabávají pod zem, což symbolizuje žádost, aby stálé zuby vyrostly rychleji a správným směrem.

The Sri Lankan tradition is to throw the milk teeth onto the roof or a tree in the presence of a squirrel (Funambulus palmarum). The child then tells the squirrel to take the old tooth in return for a new one.

Na Srí Lance je zvykem házet mléčný zub na střechu nebo na strom, když je poblíž veverka (Funambulus palmarum). Dítě pak říká veverce, aby si vzala starý zub a za to mu přinesla nový.

In Pakistan, children bury their teeth on their roof or in their garden in the hopes of a new sibling.

V Pákistánu děti zahrabávají své zuby na na střeše nebo na zahradě a doufají, že jim to přinese nového sourozence.

In some parts of India, young children offer their discarded baby teeth to the sun, sometimes wrapped in a tiny rag of cotton turf.

V některých částech Indie malé děti nabízí své vypadlé mléčné zuby slunci a někdy je přitom balí do malých bavlněných kousků látky.

The tradition of throwing a baby tooth up into the sky to the sun or to Allah and asking for a better tooth to replace it is common in Middle Eastern countries (including Iraq, Jordan, Egypt and Sudan). It may originate in a pre-Islamic offering and certainly dates back to at least the 13th century, when Izz bin Hibat Allah Al Hadid mentions it.

Tradice házení mléčných zubů do nebe slunci nebo Alláhovi a prosba, aby je nahradil lepší zub, je běžná v zemích Středního východu (včetně Iráku, Jordánska, Egypta a Súdánu). Tato tradice může vycházet z předislámských obětí a je nepochybně datována minimálně od 13. století, kdy se o ní zmiňuje Izz bin Hibat Allah Al Hadid.

In premodern Britain, lost teeth were commonly burnt to destroy them. This was partly for religious reasons connected with the Last Judgement and partly for fear of what might happen if an animal got them. A rhyme might be said as a blessing:

V předmoderní Británii se vypadlé zuby obvykle ničily spálením. Důvodem byly částečně náboženské obavy spojené s posledním soudem a částečně strach z toho, co by se mohlo stát, kdyby zub našlo nějaké zvíře. Někdy se také jako modlitba říkal verš:

  Old tooth, new tooth
  Pray God send me a new tooth

  Starý zub, nový zub,
  Prosím Bože, dej mi nový zub.